การให้บริการ

MIS

ระบบติดตามงานต่างประเทศ และผลการดำเนินงานต่างประเทศ

FI Database

ข้อมูลประเทศ แหล่งน้ำและการชลประทาน ดาวน์โหลด งานแปลที่น่าสนใจ แบบฟอร์มต่าง ๆ

E-Library

ห้องสมุดชลประทานต่างประเทศ รายงานโครงการ ข้อตกลง Guidelines เอกสารเผยแพร่

การดำเนินงานต่างประเทศ

NEWS UPDATES

ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ......... 811 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร / โทรสาร 0 2243 6964

Accessibility